Kind en vrije tijd

Brede School PLUS

Brede School PLUS van IN-Z omvat alle vormen van ondersteuning en ontzorging in de context van een school. Het gaat steeds om ondersteuning op maat van de school, in alles wat niet met leerprestaties te maken heeft. Er is in het bijzonder aandacht voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Binnen Brede School PLUS vormen lokale actoren een netwerk dat aandacht heeft voor de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren op school en in hun vrije tijd. IN-Z ondersteunt scholen hierin via brugfiguren. Die vaste medewerkers zetten hun ervaringsdeskundigheid in om beter aan te sluiten op de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De medewerkers slaan de brug tussen kinderen, ouders, scholen, welzijnswerkers en vrijetijdsverenigingen.

Onder Brede School Sint-Truiden vallen verschillende werkingen waarin medewerkers van IN-Z actief zijn.

Onze brugfiguren bieden ondersteuning op scholen tijdens en na de schooluren:

  • in taalklasjes
  • in naschoolse activiteiten die inzetten op talentontwikkeling
  • tijdens de middagspeeltijd
  • in lessen van de kunstacademies
  • in de Speelotheek: uitlenen van speelgoed aan kansarme gezinnen, waarin ook de brugfiguur een doorverwijsfunctie kan hebben

Contactpersoon

Koen Derwael, begeleider
koen.derwael@in-z.be
0489 06 49 39

 

In zeven basisscholen in Hasselt bieden medewerkers van IN-Z ondersteuning in de buitenschoolse kinderopvang. Zij helpen met het uitwerken van een creatief spelaanbod en bieden taalondersteuning en huiswerkbegeleiding aan, afhankelijk van de noden van de kinderen en op vraag van de school.

Contactpersoon

Yasmina Talhaoui, begeleider
yasmina.talhaoui@in-z.be
0492 11 81 46

Bij Na de Bel in Borgloon bieden medewerkers van IN-Z ondersteuning in logistieke taken en in het contact met en onthaal van ouders en kinderen (sociaal tolken). Daarnaast helpen zij met het organiseren van activiteiten voor het naschoolse aanbod en het aanbod van buurtverenigingen.

Wanneer?
Dinsdag van 15:30-17:15
Donderdag van 15:30-17:15
Vrijdag van 15:30-16:30

Contactpersoon

Sanne Vander Beken, verantwoordelijke projecten
sanne.vander.beken@in-z.be
0484 77 34 17

Geoffrey Vranken, begeleider
geoffrey.vranken@in-z.be

In Malle biedt een medewerker van IN-Z ondersteuning in de buitenschoolse kinderopvang. Op school helpt zij met het begeleiden van activiteiten in de kleuterklasjes en biedt zij logistieke ondersteuning.

Contactpersoon

Natasja Panis, begeleider
natasja.panis@in-z.be

 

IN-Z verzorgt voor de gemeente Lanaken een brede schoolwerking (IN-Z PLUS) met als projectnaam Na de Bel; hetgeen inhoudt opvang en vrije tijd voor schoolgaande kinderen tijdens lesvrije momenten, aansluitend de schooluren, op of buiten de schoolcampus, al dan niet binnen een gemeentelijk buitenschools kinderopvanginitiatief of vrijetijdsaanbod.  

Contactpersoon

Pia Pascale, begeleider
pia.pascale@in-z.be

0497 47 22 39

IN-Zetje

IN-Zetje organiseert verschillende werkingen voor kinderen van 0 tot 3 jaar en hun ouders. Al spelend maken kindjes kennis met een klasstructuur. IN-Zetje knutselt, leest verhaaltjes, zingt liedjes en geeft een positief ‘zetje’ naar de kleuterklas.

Met voorschoolse klasjes, taalstimulering en een open aanpak rond integratie biedt IN-Zetje hefbomen voor een kansrijke ontwikkeling van het jonge kind. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de kinderopvang, met specifieke aandacht voor sociale grondrechten van gezinnen.

IN-Zetje is een project voor preventieve gezinsondersteuning in Beringen en is een vorm van KOALA, kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding. Vijf brugfiguren van IN-Z vormen de schakel tussen de gezinnen en het lokale voorzieningenaanbod. Het KOALA-project van IN-Zetje is ingebed in de werking van het Huis van het Kind in Beringen.

 

Op dinsdag en donderdagvoormiddag kan je met je kindje van 0 tot 1,5 jaar naar het babysalon komen van 9.00 tot 12.00 uur.

Op maandag en vrijdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur is er de voorschoolse werking voor ouders en kindjes tussen 1,5 en 2,5 jaar.

 

Anja Timmermans, projectleider
anja.timmermans@in-z.be
0484 77 16 88

 

Buitenschoolse kinderopvang

Op vier locaties in Houthalen ondersteunen medewerkers van IN-Z in de opvang van kinderen. Op schooldagen gaat het om naschoolse opvang. Tijdens schoolvakanties staan zij de hele dag in voor het organiseren van de opvang en werken zij activiteiten op maat van de kinderen uit.

Contactpersoon
Sarah Lammens, begeleider
sarah.lammens@in-z.be
0489 06 49 39

 

In Kortessem bieden medewerkers van IN-Z ondersteuning in de voor- en naschoolse en in de buitenschoolse kinderopvang.

Wanneer?
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 07:00-09:00 en van 15:30-17:30,
Woensdag van 07:00-09:00 en 12:30-15:30

Tijdens schoolvakanties: ondersteuning op maat

Contactpersoon

Sanne Vander Beken, verantwoordelijke projecten
sanne.vander.beken@in-z.be
0484 77 34 17

Koen Derwael, begeleider
koen.derwael@in-z.be
0489 06 49 39

Binnen de inclusieve buitenschoolse kinderopvang van OLO in Brasschaat biedt een medewerker van IN-Z ondersteuning in het organiseren van activiteiten en in het begeleiden van de kinderen van en naar school.

Wanneer
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7:30-8:30 en van 15:15-18:00
Woensdag van 11:50-17:00

Meer info
www.olo.be

Contactpersoon
Isabelle Adriaensens, begeleider
isabelle.adriaensens@in-z.be

Plons is een initiatief van de stad Peer voor buitenschoolse kinderopvang. Medewerkers van IN-Z, vrijwilligers van het vast personeel van Plons organiseren er samen activiteiten. De lokalen nodigen uit tot spel, creativiteit en ontspanning.

Contactpersoon
Kathleen Liwerski, begeleider
kathleen.liwerski@in-z.be
0484 70 05 86

Anders Verteld taalondersteuning

Anders Verteld richt zich op jonge kinderen in de kleuterklas die extra ondersteuning kunnen gebruiken in de ontwikkeling van hun algemene taalvaardigheden. De actieve taalstimulering gebeurt op een laagdrempelige en speelse manier door middel van educatieve spellen die het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal bevorderen.

De taalstimuleerders zijn een team van brugfiguren die moedertaal- en niet-moedertaalsprekers van het Nederlands zijn. Zij slaan de brug tussen de school en de thuissituatie van het kind.

Anders Verteld wordt volledig op maat van de specifieke ondersteuningsnoden van de school afgestemd.

Brugfiguren van IN-Z bieden taalondersteuning aan anderstalige kinderen tijdens Babbelladder.

Dit project, in samenwerking met de dienst integratie van Sint-Truiden, is er voor kinderen van de laatste kleuterklas en eerste leerjaar. Op een creatieve manier stimuleren onze brugfiguren de taalontwikkeling van kinderen.

Wanneer?
Woensdag van 14:00-16:00
Zaterdag van 10:00-12:00

Contactpersoon
Koen Derwael, begeleider
koen.derwael@in-z.be
0489 06 49 39

Samen met medewerkers van stad Hasselt bieden 2 medewerkers van IN-Z met Babbeldoos activiteiten aan die taalzwakke kleuters of kleuters met een andere thuistaal dan het Nederlands op een speelse en actieve manier stimuleert om Nederlands te spreken. Het project loopt in vijf Hasseltse scholen na de schooluren. Tijdens de vakantieperiodes is er ‘Babbelbest’.

In samenwerking met stad Hasselt.

Contactpersoon

Yasmina Talhaoui, begeleider
yasmina.talhaoui@in-z.be
0492 11 81 46

Wanneer?

VBS Nieuwland Borgloon: dinsdag van 9:00-13:00 gecombineerd met middagactiviteit

VBS De Boomgaard Bommershoven: vrijdag van 9:00-13:00 gecombineerd met middagactiviteit

Contactpersonen
Sanne Vander Beken, projectleider
sanne.vander.beken@in-z.be
0484 77 34 17

Geoffrey Vranken, begeleider
geoffrey.vranken@in-z.be

TOe KOel

TOe KOel staat voor Tablet om Outreachend en Emancipatorisch Kinderen en hun Ouders te helpen met Elekronisch Leren. Brugfiguren van IN-Z worden opgeleid tot digicoach door Link in de Kabel vzw. Zij gaan aan huis bij gezinnen en loodsen hen door de digitale wereld.

Toekoel

Speelotheek

Een speelotheek van IN-Z is meer dan een uitleendienst voor speelgoed. Het is een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders, in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare mensen. Het vormt een brug tussen de school, eerstelijnshulpverlening en gezinnen.

Vrije tijd is een recht. Een speelotheek is de poort tot vrije tijd, een vrijetijdsloket. Mensen worden er ontvangen, kunnen er speelgoed uitlenen, maar worden indien nodig ook verder geholpen met andere zaken en toegeleid naar andere diensten, instanties, etc.

 

Brugfiguren van IN-Z bemannen de Speelotheek van Heers. Zij helpen ouders, zorgfiguren en kinderen bij het kiezen en uitlenen van speelgoed. Ze luisteren naar hulpvragen en verwijzen door naar de juiste diensten of leiden toe naar een oplossing voor de problemen kinderen en ouders. De speelotheek is ook lokale partner van het Huis van het Kind. Hier helpen onze brugfiguren met activiteiten en vorming voor alle kinderen en hun ouders van Heers.

Openingsuren
Maandag van 9u:00-12:00 en van 16:00-19:00
Dinsdag op afspraak van 9u:00-12:00
Woensdag van 9u:00-12:00 en van 13:00-16:00
Donderdag van 9u:00-12:00
Vrijdag van 9u:00-12:00
Zaterdag van 9u:00-12:00

Contactpersoon
Koen Derwael, begeleider
koen.derwael@in-z.be
0489 06 49 39

Buurtsport

De sportdienst van de stad Hasselt wil, samen met een medewerker van IN-Z, kwetsbare gezinnen stimuleren om deel te nemen aan (sport)activiteiten. Deze initiatieven hebben een sociaalintegrerende werking. Onze medewerker gaat outreachend te werk om deze gezinnen toe te leiden naar activiteiten.

Contactpersoon

Yasmina Talhaoui, begeleider
yasmina.talhaoui@in-z.be
0492 11 81 46

Kunst-Werk, Digi-Werk en cook to connect

Met het project bieden we een brede waaier aan begeleidingsacties voor een kwetsbare doelgroep (oa. anderstaligen vrouwen): werken aan activering, motivatie & sociale steun, randvoorwaarden/drempels, empowerment, welzijnsthema’s, attitudes en competenties en dit op individuele basis, in grote/kleine groep, in de vorm van workshops en individuele opdrachten.

We spelen kort op de bal en bieden een kwaliteitsvolle ondersteuning op maat aan om zo de activering van deze kwetsbare doelgroep te maximaliseren. Dit alles volgens de principes/visie van Find-Mind-Bind, Aanklampend werken, Verbinding & Outreach.

Dit doen we d.m.v. kunst, koken en digitale inclusie.

Kunst

Groepsmomenten worden opgebouwd rond creatieve ateliers waar met eenvoudige materialen kunstwerken worden gemaakt zoals bijvoorbeeld een reliëfcollage waarin de deelnemers zichzelf verbeelden. De BIND-activiteit eindigt met een tentoonstelling in bijvoorbeeld de werkwinkel, het buurthuis, de bib of galerij. De begeleider betrekt de deelnemers zeer actief door bijvoorbeeld samen de tentoonstellingslocatie te kiezen en te bezoeken, bepaalde aankopen te doen …

 Cook to Connect

Passie voor koken? De begeleider neemt de doelgroep mee in de wereld van de keuken door bijvoorbeeld een plaatselijke markt, restaurant, kok, … te bezoeken, door hen te laten zien dat je op veel manieren bezig kan zijn met koken en door hen te laten ervaren wat de voordelen zijn van creatief bezig te zijn.

Het is de bedoeling dat iedereen creatief bezig is en dit op hun eigen manier. Zonder druk, in de flow van het proces en de geborgenheid van de groep. Ook hier betrekt de begeleider de deelnemers zeer actief door bijvoorbeeld samen menu’s op te stellen, samen inkopen te doen, er een interculturele activiteit aan te koppelen, …

 Digi-Werk

Voor vele vrouwen uit onze doelgroep wordt de digitale kloof steeds groter. Ze zijn vaker slachtoffer van uitsluiting en isolatie door een totale afwezigheid van digitale tools, digitale kennis en vaardigheden, vrijetijdsactiviteiten, contact en zelfs essentiële eerstelijnshulp. 

Digi-Werk biedt de mogelijkheid tot een meer verdiepend traject dat leidt tot minstens een stijgende participatieladder, meer ontmoeting, culturele uitwisseling, integratie, emancipatie én versterking van tewerkstellingskansen