Onderwijs

ESF-project ‘ondersteuning alternerend leren’

Het project ‘ondersteuning alternerend leren’ loopt van 1 september 2022 tot 30 juni 2025.

IN-Z zal begeleidingstrajecten op maat opzetten voor arbeidsrijpe en/of arbeidsbereide jongeren binnen het duaal leren, de aanloopfase en het huidig stelsel voor Leren & Werken. De aanmelders zijn Limburgse onderwijsinstellingen.

De opleiding van deze jongeren focust op het leren op de werkplek of op een gerichte voorbereiding met als doel op korte termijn leren op de werkplek te realiseren. Ons project ‘ondersteuning alternerend leren’ ondersteunt jongeren zowel bij de toeleiding naar als bij de instap in en/of tijdens een werkervaring.
Het uiteindelijke doel van elk begeleidingstraject is arbeidsdeelname in het stelsel Leren & Werken of een instap in het Duaal Leren of het realiseren van duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit (NEC).

Het project ‘ondersteuning alternerend leren’ bij IN-Z focust op het versterken van de totale persoon en in het bijzonder op het ontwikkelen en versterken van arbeidsgerichte, loopbaangerichte en vaktechnische competenties met de klemtoon op arbeidsattitudes (houding). Dit door middel van een stimulerende en waarderende coaching/begeleiding/vorming op maat waarbij leerpunten/werkpunten zeker niet weggemoffeld worden. Deze leerpunten worden stap voor stap en heel concreet aangepakt.

In de begeleidingstrajecten hebben wij aandacht voor de eigen, specifieke rugzak van elke individuele jongere. Moeilijkheden in de persoonlijke leefsfeer worden aangepakt, leerlingen worden begeleid in het versterken van hun zelfvertrouwen, leerlingen leren positief te denken, leerlingen worden zich bewust van het feit dat ze de moeite waard zijn en heel wat in hun mars hebben. Leerlingen worden zich bewust van hun kwaliteiten en talenten. Leerlingen gaan openbloeien en komen in beweging.

De rode draad doorheen de begeleidingen bij IN-Z is de jongeren stimuleren tot het in handen nemen van het eigen leertraject en hun eigen leven, zich bewust worden van de eigen verantwoordelijkheden hierin. Een andere uitdaging in onze begeleidingstrajecten is de jongeren stimuleren tot zelfreflectie en het stellen van doelen op lange termijn.

IN-Z mikt op een positieve doorstroom van 70%.
Het ESF-project ‘ondersteunend alternerend leren’ wordt gefinancierd met Europese middelen.