Gebruiksvoorwaarden IN-Z APP

Terms & conditions

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Door te klikken op “Aanvaarden en akkoord gaan” stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen vzw IN-Z met maatschappelijke zetel te te Welzijnscampus 5/11 3600 Genk (KBO BE 0457.521.086) (hierna “vzw IN-Z” of “wij” of “ons”) (“Aanbieder”) en een individuele eindgebruiker van de IN-Z App (“U”, “Uw”). Aanbieder verleent de IN-Z App aan U onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden.

GEBRUIK VAN DE IN-Z APP IN HET ALGEMEEN

1.1. Toelaatbaarheid: U verklaart en garandeert dat U 18 jaar oud of ouder bent, en U erkent en stemt ermee in dat U 18 jaar oud of ouder moet zijn om de IN-Z App te gebruiken.

1.2. Toegang tot de IN-Z App: Gedurende de looptijd (zoals gedefinieerd in Sectie 10.1 hieronder), heeft U toegang tot en het recht om de IN-Z App te gebruiken. U mag de standaardhandleiding van de Aanbieder met betrekking tot het gebruik van de IN-Z App (de “Handleiding”) reproduceren en gebruiken uitsluitend indien nodig ter ondersteuning van het gebruik van de IN-Z App.

1.3. Revisies van de IN-Z App: De Aanbieder kan op elk moment de functies en functionaliteiten van de IN-Z App herzien.

DE IN-Z APP

2.1. Licentie: De Aanbieder verleent U hierbij een niet-exclusieve licentie om één kopie van de IN-Z App te installeren en te gebruiken op Uw mobiele apparaat, mits U voldoet aan de beperkingen zoals uiteengezet in Sectie 2.2 hieronder (Beperkingen op softwarerechten). De licentie zoals uiteengezet in de voorgaande zin omvat geen gebruik door derden, en U mag een dergelijk gebruik niet toestaan. De Aanbieder verleent de licentie in deze Sectie 2.1 op basis van het auteursrecht en, alleen voor zover nodig om dergelijke rechten uit te oefenen, onder enig ander toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. (De “IN-Z App” verwijst naar de downloadbare applicatie van de Aanbieder. De IN-Z App is een onderdeel van de IN-Z App en is opgenomen in verwijzingen daarnaar, behalve in bepalingen die afzonderlijk de IN-Z App behandelen.)

2.2. Beperkingen op softwarerechten: Kopieën van de IN-Z App die zijn gemaakt of overgedragen op grond van deze gebruiksvoorwaarden worden in licentie gegeven, niet verkocht, en U verkrijgt geen eigendomsrecht op enige kopie of op de IN-Z App zelf. Bovendien verkrijgt U geen rechten op de IN-Z App anders dan die specifiek zijn verleend in Sectie 2.1 hierboven. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, mag U niet: (a) de IN-Z App wijzigen, afgeleide werken maken van, distribueren, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren of sublicentiëren; (b) de IN-Z App op enige manier gebruiken die verboden is door Sectie 5.1 hieronder; of (c) reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins proberen om de broncode van de IN-Z App af te leiden.

UW CONTENT

3.1. Toestemming van U: U verleent de Aanbieder toestemming om toegang te krijgen tot, te verwerken en anderszins gebruik te maken van Uw Content (zoals hieronder gedefinieerd) om de producten en/of diensten van de Aanbieder aan U te leveren, om Uw gebruik van de IN-Z App bij te houden en te analyseren, en om Uw Content beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de IN-Z App en andere derden. Voor zover U intellectuele eigendomsrechten hebt op Uw Content, verleent U de Aanbieder een wereldwijde, permanente, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om Uw Content te gebruiken en afgeleide werken daarvan te maken voor de doeleinden die in deze gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet. U stemt ermee in dat Uw Content niet vertrouwelijke informatie van een persoon of entiteit is, inclusief die van Uzelf. Tussen de partijen behoudt U het eigendom van Uw Content. (“Uw Content” verwijst naar alle content die door U of namens U naar de Aanbieder of haar agenten wordt verzonden. “Content” betekent tekst, afbeeldingen, foto’s, audio- of videobestanden, en andere vormen van data of communicatie.)

3.2. Rechten op Uw Content: U verklaart en garandeert dat U eigenaar bent van Uw Content of een geldige licentie heeft verkregen voor Uw Content en dat het indienen of verzenden van Uw Content naar of via de IN-Z App geen inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, privacy- of publiciteitsrechten. De Aanbieder is niet verplicht om Uw Content of de Content van andere gebruikers van de IN-Z App te controleren of te screenen.

3.3. Nauwkeurigheid: De Aanbieder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van enige Content die door U of een andere gebruiker wordt ingediend of verzonden via de IN-Z App, inclusief maar niet beperkt tot Uw Content.

3.4. Recht om toegang te behouden, te verwijderen of de toegang op te schorten: U mag niet vertrouwen op de IN-Z App voor de back-up of opslag van Uw Content. De Aanbieder kan Uw Content behouden, zelfs als U de IN-Z App niet langer gebruikt, maar de Aanbieder is niet verplicht om U kopieën van Uw Content te geven. De Aanbieder kan Uw Content permanent verwijderen of wissen of uw toegang tot Uw Content via de IN-Z App opschorten op elk moment en om welke reden dan ook.

PRIVACY

4.1. Privacybeleid en naleving: U erkent het privacybeleid van de Aanbieder, zoals vermeld op link naar en een cookiebeleid op https://in-z.be/cookie-policy/, en U erkent en stemt ermee in dat niets in deze gebruiksvoorwaarden de Aanbieder beperkt in haar recht om dergelijk privacy- en cookiebeleid te wijzigen. Als de Aanbieder een verzoek ontvangt voor “recht om te weten”, verwijdering, “recht om vergeten te worden”, of een soortgelijk verzoek met betrekking tot Uw Content, kan de Aanbieder reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Niets in deze gebruiksvoorwaarden weerhoudt de Aanbieder ervan rechten of verdedigingen te doen gelden die zij mogelijk heeft onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot dergelijke verzoeken.

4.2. Gedeïdentificeerde gegevens: De Aanbieder kan Geanonimiseerde Gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) op enigerlei wijze gebruiken, reproduceren, verkopen, publiceren of anderszins exploiteren, naar eigen goeddunken, inclusief maar niet beperkt tot het aggregaat met gegevens van andere klanten. (“Geanonimiseerde Gegevens” verwijst naar Uw Content met de volgende verwijderd: informatie die u identificeert of redelijkerwijs kan worden gebruikt om u, een individueel persoon of een huishouden te identificeren.)

4.3. Risico van blootstelling: U begrijpt en stemt ermee in dat het delen van content online risico’s van ongedeelde of blootgestelde informatie met zich meebrengt en dat, door uw content in te dienen naar of te verzenden via de in-z app, u deze risico’s aanvaardt. De Aanbieder biedt geen garantie, verklaring of garantie dat Uw Content niet zal worden blootgesteld of openbaar gemaakt via de IN-Z App of door fouten of handelingen van derden.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN & BEPERKINGEN

5.1. Acceptabel gebruik beleid (“AGB / AUP”): De Aanbieder vereist dat alle gebruikers van de IN-Z App zich respectvol gedragen tegenover anderen. In het bijzonder dient U zich aan de volgende regels te houden bij het gebruik van de IN-Z App: 1) Agressief gedrag: bedreig, laster, of beledig geen persoon of entiteit. Neem geen contact op met een persoon die geen verdere contacten heeft gevraagd. Verspreid geen materiaal dat pornografisch, obsceen of beledigend is. Gebruik geen etnische of religieuze beledigingen tegen een persoon of groep; 2) Privacy: schend de privacy rechten van geen enkele persoon. Werk niet mee aan of vergemakkelijk identiteitsdiefstal. Verzamel of openbaar geen Persoonlijke Informatie zonder de voorafgaande toestemming van het onderwerp. “Persoonlijke Informatie” betekent informatie die een persoon of huishouden identificeert, beschrijft, gerelateerd is aan, redelijkerwijs kan worden geassocieerd met, of direct of indirect kan worden gelinkt aan een individuele persoon of huishouden; 3) Intellectueel eigendom: schend niet de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit. Verdeel, publiceer, of verspreid geen software, audioregistraties, videoregistraties, foto’s, artikelen, of andere werken van auteurschap zonder de schriftelijke toestemming van de auteursrechthouder; 4) Hacking, virussen & netwerkaanvallen: verkrijg geen toegang tot een computer of communicatiesysteem zonder autorisatie, inclusief de computers die worden gebruikt om de IN-Z App te leveren. Probeer geen beveiligingssysteem te penetreren of uit te schakelen. Verspreid geen computervirus met opzet, lanceer geen denial-of-service-aanval, of probeer op een andere manier de werking van een computer, communicatiesysteem of website te verstoren. Probeer geen toegang te krijgen tot of anderszins interfereren met de accounts van andere gebruikers van de IN-Z App; 5) Spam: stuur geen bulk ongevraagde e-mails (“Spam”) of verkoop of market geen product of dienst die wordt geadverteerd door of verbonden is met Spam. Werk niet mee aan of werk niet samen bij de verspreiding van Spam op enigerlei wijze; 6) Fraude: doe geen frauduleuze aanbiedingen om producten, diensten of investeringen te verkopen of te kopen. Misleid niemand over de details of aard van een commerciële transactie. Pleeg op geen enkele andere manier fraude; 7) Wetsovertredingen: schend geen enkele wet. Bovendien mag U niet: (a) IN-Z App wachtwoorden of andere inloggegevens aan derden verstrekken; (b) niet-openbare IN-Z App functies of Content delen met derden; (c) toegang krijgen tot de IN-Z App om een concurrerend product of dienst te ontwikkelen, om een product te ontwikkelen met vergelijkbare ideeën, functies, functies of afbeeldingen van de IN-Z App, of om ideeën, functies, functies of afbeeldingen van de IN-Z App te kopiëren; of (d) web scraping of gegevens scraping op of gerelateerd aan de IN-Z App uitvoeren, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen van informatie via software die menselijke activiteit simuleert of enige bot of webcrawler.

5.2. Gevolgen van overtreding: U stemt ermee in om het AUP van de Aanbieder na te leven onder 5.1. Als de Aanbieder vermoedt dat U hebt gehandeld in strijd met de vereisten van 5.1, kan de Aanbieder Uw toegang tot de IN-Z App opschorten zonder voorafgaande kennisgeving, naast andere remedies die de Aanbieder heeft.

5.3. Ongeautoriseerde toegang: U stemt ermee in redelijke maatregelen te nemen om ongeautoriseerde toegang tot de IN-Z App te voorkomen, inclusief het beschermen van Uw wachtwoorden en andere inloggegevens. U dient de Aanbieder onmiddellijk op de hoogte te stellen als U op de hoogte bent van of vermoedt dat er ongeautoriseerd gebruik is van de IN-Z App of schending van de beveiliging ervan.

5.4. Toegang tot de IN-Z App: U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor: (a) Uw gebruik van de IN-Z App, inclusief ongeoorloofd gedrag via Uw account en gedrag dat in strijd zou zijn met het AUP of de vereisten van deze gebruiksvoorwaarden; en (b) elk gebruik van de IN-Z App via Uw account of wachtwoorden, of dit nu geautoriseerd is of niet.

5.5. Communicatie van de Aanbieder: U stemt ermee in e-mail- en/of sms-berichten van de Aanbieder te ontvangen in verband met Uw gebruik van de IN-Z App. Standaard sms-kosten die vereist zijn door Uw mobiele provider zijn van toepassing op sms-berichten die de Aanbieder U stuurt.

INTELLECTUELE EIGENDOM & FEEDBACK

6.1. IE-rechten in de IN-Z App: De Aanbieder behoudt alle rechten, titels en belangen in en op de IN-Z App, inclusief maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten.

6.2. Feedback: Als U feedback, suggesties of andere communicatie naar de Aanbieder stuurt met betrekking tot de IN-Z App (“Feedback”), verleent U de Aanbieder een onbeperkte, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije licentie om de Feedback te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te distribueren, te wijzigen en anderszins te exploiteren, naar goeddunken van de Aanbieder. U stemt ermee in dat de Aanbieder Feedback kan gebruiken voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder compensatie aan U.

DISCLAIMER VAN GARANTIES; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

7.1. Geen garantie: De IN-Z app wordt “as-is” geleverd en de aanbieder geeft geen garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de in-z app, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk.

7.2. Aansprakelijkheidsbeperking: de aansprakelijkheid van de aanbieder jegens u voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de IN-Z app is beperkt tot de totaal van alle bedragen die u hebt betaald aan de aanbieder voor de IN-Z app in de zes maanden voorafgaand aan de schade. In geen geval zal de aanbieder aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade.

TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTBANKEN

8.1. Toepasselijk recht: Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Koningrijk België, Gewest en Gemeenschap Vlaanderen, ongeacht de conflicten van wettelijke principes.

8.2. Bevoegde rechtsgebieden: Alle geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in arrondissement Hasselt

AFSLUITENDE BEPALINGEN

9.1. Volledige overeenkomst: Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen U en de Aanbieder met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen U en de Aanbieder met betrekking tot het onderwerp ervan.

9.2. Wijzigingen: De Aanbieder kan deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht op de datum van publicatie van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de IN-Z App. Uw voortgezet gebruik van de IN-Z App na de datum van een dergelijke wijziging vormt Uw acceptatie van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

9.3. Geen afstand: Het nalaten van de Aanbieder om enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dergelijke bepaling of enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.

9.4. Scheidbaarheid: Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling zo beperkt mogelijk geacht en blijven de overige bepalingen van kracht.

9.5. Overdracht: U mag Uw rechten of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden niet overdragen, toewijzen of anderszins overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder. De Aanbieder kan deze gebruiksvoorwaarden en alle rechten daaronder vrij toewijzen.

9.6. Contact: Als U vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met de Aanbieder op info@in-z.be.