Historiek

Onze tijdlijn hieronder loodst je door de belangrijkste mijlpalen van onze geschiedenis.

Vanuit de militantenwerking van het ACV-ACW Halen/Herk-de-Stad/Lummen werd het initiatief genomen een buurtdienst op te richten. Maatschappelijke omgevingsfactoren waaronder vooral de hoge vrouwelijke werkloosheidsgraad in Limburg en de almaar toenemende vergrijzing, lagen aan de grond van deze aanzet.
1995
Onze buurtdienst kreeg vaste vorm onder de toenmalige naam vzw Integratie Senioren in de Samenleving, kortweg vzw ISIS (publicatie Belgisch Staatsblad op 21 maart 1996). Het werkingsgebied van vzw ISIS bleef voorlopig beperkt tot West-Limburg. De dienstverlening (oppas en huishoudhulp) richtte zich toen nog exclusief op senioren. Bij gebrek aan middelen, draaide de vzw in de startperiode volledig op vrijwilligersbasis. Zonder enige zekerheid over de toekomst, werden inspanningen geleverd vanuit de overtuiging van het nut van onze buurtdienst. Daarbij werden alle kansen aangegrepen om ook de overheid te overtuigen van de noodzaak van onze baanbrekende werking. ISIS erkend als pilootproject buurtdienst voor senioren Onze ijver wierp al snel vruchten af. Op 1 december 1996 werd ISIS onder impuls van toenmalig minister Theo Kelchtermans officieel erkend als Vlaams pilootproject voor themabuurtdiensten. De vrijwilligers van het eerste uur kregen een arbeidscontract en werden loontrekkend. Deze erkenning werd het officiële startschot voor de verdere uitbouw van onze vzw.
1996
ISIS breidde uit naar Zuid-Limburg. Bij gebrek aan middelen om jobs te creëren, draaide de werking ook in deze regio aanvankelijk op vrijwilligersbasis. Intussen bleven we uitkijken naar de nodige financiering van onze werking die bij een steeds ruimer publiek van klanten, werkzoekenden en stakeholders succes boekte.
1997
ISIS breidde uit in Oost-Limburg. Dankzij het welslagen van onze werking en het nut dat we dagelijks bewezen, konden we rekenen op voldoende overheidssteun om elke medewerker een arbeidscontract aan te bieden. Het vrijwilligerswerk was verleden tijd. Toch bleef het puzzelen om het financieel plaatje rond te krijgen en bleef de zoektocht naar voldoende middelen een permanente noodzaak.
1998
ISIS breidde uit in Noord-Limburg. Hierdoor behoorde voortaan heel de provincie Limburg tot het werkingsgebied van ISIS. Ondertussen bleven het aantal werknemers en het aantal klanten sterk toenemen. De vraag naar zowel oppas als poets- en huishoudhulp was en bleef groot.
2000
Als eerste en grootste buurtdienst van Vlaanderen, werd ISIS medestichter en daarna trekker van de Koepel voor Buurt- en Nabijheidsdiensten, nu de Koepel Lokale Diensteneconomie. De Koepel LDE fungeert als overlegforum voor buurt- en nabijheidsdiensten en vormt een aanspreekpunt voor zowel de achterban als het beleid. Op 20 maart 2003 reikte toenmalig minister van sociale economie Johan Vande Lanotte ons de 'federale prijs voor de sociale economie' uit voor onze sociaal flexibele arbeidsorganisatie in functie van duurzame integratie van kansengroepen. Op 9 mei werden we door de overheid erkend als dienstenchequeonderneming voor het aanbieden van thuishulp van huishoudelijke aard. We verruimden onze klantendoelgroep van 50-plus naar 18-plus. Onze sociaal-economische principes rond toegankelijkheid, flexibiliteit, aanvullendheid en duurzame integratie van kansengroepen bleven ook gelden voor onze dienstverlening met dienstencheques.
2003
Onze vzw trad in nauwe samenwerking met vzw De Leuning, actief in de regio Aarschot, Leuven en Tienen. De missie van vzw De Leuning, in 2001 opgericht als buurt- en nabijheidsdienst voor senioren, was grotendeels vergelijkbaar met deze van ISIS. De samenwerking met vzw De Leuning leidde rechtstreeks tot de uitbreiding van ISIS in Vlaams-Brabant.
2005
Onze vzw werd door toenmalig staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling en sociale economie Els Van Weert uitgeroepen tot 'ambassadeur van de sociale economie'. ISIS werd naar voor geschoven als toonbeeld van diversiteit en professionaliteit en mocht het kansenscheppende ideeëngoed van de sociale economie sector verder uitdragen.
2006
Op 9 maart 2007 werd onze toenmalige algemeen directeur Nadja Vananroye tijdens het feest van de sociale economie in Brussel door toenmalig staatssecretaris van duurzame ontwikkeling en sociale economie Els Van Weert bekroond tot 'manager sociale economie'. Niet alleen de sterke groei van ISIS vormde hiertoe de aanleiding. Ook en vooral het economisch verantwoord ondernemen om vandaag maar ook morgen nog sociale meerwaarden op vlak van dienstverlening en tewerkstelling te kunnen blijven genereren, leidde tot deze titel. Op 24 december 2007 ontvingen we de lang verhoopte structurele erkenning en financiering van onze toenmalige afdeling seniorenoppas in het kader van het decreet lokale diensteneconomie van 22 december 2006. Bovendien werden de krijtlijnen vastgelegd voor medefinanciering van seniorenoppas vanuit het beleidsdomein welzijn en vanuit lokale besturen.
2007
In het kader van de medefinanciering van seniorenoppas vanuit het beleidsdomein welzijn, ontstonden samenwerkingsverbanden met de diensten voor gezinszorg van Familiehulp, OCMW Beringen en Zorg Leuven. Deze samenwerking was een belangrijke stap in de richting van een zorgzame samenleving, waarbij sociale economie en welzijn de handen in elkaar slaan.
2008
Op 1 januari 2010 fusioneerde ISIS met vzw De Leuning, waarmee we al sinds 2005 nauw samenwerkten. In constructieve wederzijdse afspraak nam ISIS zowel de activiteiten als het voltallig personeel van De Leuning over. Een aantal bestuurders van De Leuning vervoegde zich bij de bestuursorganen van ISIS. Op 4 juni 2010 ontvingen we het fel begeerde ESF-kwaliteitslabel. Dit kwaliteitslabel werd ons door het ESF-Agentschap Vlaanderen uitgereikt naar aanleiding van onze inspanningen op vlak van kwaliteit, zowel binnen onze tewerkstelling als binnen onze dienstverlening. Op 14 oktober 2010 onderschreef de ondernemingsraad van vzw ISIS het door de Gezinsbond georganiseerde 'charter voor gezinsvriendelijk ondernemen'. Dit onderstreept ons engagement voor een gezinsvriendelijke bedrijfscultuur, dat van meet van af aan een kernstuk van ons sociaal personeelsbeleid vormde.
2010
In februari 2011 breidde vzw ISIS haar dienstverlening uit met aanvullende woonzorg. Aanvullende woonzorg is de residentiële variant van aanvullende thuiszorg, waarbij help(st)ers ondersteunende diensten bieden in woonzorgcentra. De nieuwe dienstverlening werd in het kader van innovatieprojecten in de sociale economie met succes uitgetest in twee woonzorgcentra van OCMW Genk. Sinds midden 2011 behoort de naam ISIS tot onze geschiedenis. ISIS of voluit Integratie Senioren In de Samenleving dekte immers niet langer onze uitgebreide waaier aan dienstverlening die al sinds 2003 niet meer exclusief op senioren gericht is. We zochten een meer geschikte, positieve naam die uitdrukking geeft aan onze gedrevenheid en ons vertrouwen in een kwaliteitsvolle, maatschappelijk verantwoorde toekomst. Samen met de lancering van onze nieuwe naam IN-Z (uit te spreken als inzet) op 9 juni 2011, werd ook onze huisstijl in een nieuw kleedje gestoken. Sinds december 2011 biedt IN-Z ook persoonlijke assistentie aan. Deze dienstverlening richt zich tot personen die via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) beschikken over een persoonsvolgende financiering. Met de uitbreiding van haar dienstverlening creëert IN-Z nieuwe, laagdrempelige jobs in de sociale economie.
2011
Begin 2012 verwelkomde IN-Z haar duizendste help(st)er. Op vijftien jaar tijd groeide IN-Z uit tot een grootschalige sociale-economieorganisatie. Sinds september 2012 bieden we preventieve gezinsondersteuning aan vanuit IN-Zetje in Beringen. IN-Z creëerde vijf laagdrempelige, halftijdse jobs in de lokale diensteneconomie om deze nieuwe dienstverlening vorm te geven. Via een voorschoolse werking en oudersalons ondersteunt IN-Zetje - in samenwerking met stad Beringen en andere lokale gezinsondersteunende instanties - gezinnen met kinderen van nul tot drie jaar (en ouder), met extra aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen.
2012
Op 21 januari 2013 verhuisde de hoofdzetel van IN-Z van Stevoort naar Genk. Als sociale-economieonderneming voelt IN-Z zich helemaal thuis in deze multiculturele en vooruitstrevende stad.
2013
Op 16 oktober 2013 werd vzw SOOP opgericht vanuit IN-Z. Nieuwe tewerkstelling creëren in de sociale economie lag aan de basis van het ontstaan van SOOP. De activiteiten van deze 'Sociale Onderneming voor Opruimen en Poetsen' zijn marktgericht maar dragen een sociale affiniteit. SOOP stelt de tewerkstelling van kansengroepen voorop en kiest voor een maatschappelijk en sociaal verantwoord organisatiebeleid. Brede school IN-Z startte in Sint-Truiden In 2014 schoot het vernieuwende Brede-Schoolproject van IN-Z uit de startblokken. In een open samenwerkingsverband ontwikkelde 'IN-Zetje Brede School' in Sint-Truiden, en later ook in andere gemeenten, een brede leer- en leefomgeving voor schoolgaande kinderen tot twaalf jaar. Deze laagdrempelige dienstverlening - die ruimte creëerde voor drie halftijdse jobs in de lokale diensteneconomie - kwam tot stand met middelen voor innovatie in de sociale economie.
2014
Vanaf 1 juli 2015 kunnen personeelsleden een e-bike van IN-Z gebruiken voor werk- en privégebruik. IN-Z voorziet daarmee in de graduele aankoop van 250 elektrische fietsen. Het aanmoedigen van elektrisch fietsen kadert in een vierjarig project voor duurzame mobliliteit dat in mei 2014 werd goedgekeurd door het Pendelfonds van de Vlaamse overheid. In het najaar van 2015 breidde IN-Z haar werking uit in de Noorderkempen in de provincie Antwerpen. Dit gebeurde naar aanleiding van een nieuw samenwerkingsverband met vzw OLO uit Brasschaat. De diensten- en begeleidingsorganisatie OLO en IN-Z bundelen de krachten voor meer intersectorale samenwerking en meer sociaal ondernemen in de zorg voor personen met een handicap.
2015
Op 1 januari 2016 gingen de poets- en huishoudhulpen van de dienstenchequeonderneming van PWA Genk over naar vzw IN-Z. Het PWA anticipeerde daarmee op de geplande hervormingen van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen in Vlaanderen. Deze hervormingen bieden op termijn geen ruimte meer voor dienstenchequeactiviteiten vanuit een PWA. IN-Z garandeert de verdere tewerkstelling en begeleiding van de vierendertig medewerkers van PWA Genk alsook een kwalitatieve dienstverlening naar de klanten van PWA Genk. Daarop vond ook PWA Maaseik in IN-Z een geschikte partner om de PWA dienstenchequeafdeling over te nemen. Op 1 juli 2016 gingen zesenveertig poets- en huishoudhulpen van PWA Maaseik over naar IN-Z.
2016
Op 1 februari 2017 ontving IN-Z het mandaat voor doorstroombegeleiding van werknemers uit de sociale economie. Dit kadert in het nieuwe decreet over de lokale diensteneconomie van 22 november 2013, dat ruime aandacht opbrengt voor doorstroming naar werkgevers uit de reguliere economie. Voortaan zal IN-Z met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) doelgroepwerknemers uit de sector toeleiden naar vacatures in de brede arbeidsmarkt, via aangepaste methoden van sollicitatietraining, kennismakingsstages en jobcoaching. Gouden Schoen VVSG 2017 Nog in 2017 op 27 april won IN-Zetje Brede School, als samenwerkingsverband tussen de stad Sint-Truiden en een sociale onderneming, de Gouden Kinderschoen. Deze trofee wordt jaarlijks uitgereikt door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Limburgse HR Award Voka KvK Enkele maanden later, op 24 oktober 2017, reikte Voka KvK Limburg de jaarlijkse HR Award uit aan IN-Z. De jury was onder de indruk van de collectieve gedragenheid van het HR-beleid in onze organisatie.
2017
Op 3 juli 2018 richt IN-Z samen met Groep Vandeweyer de cvba met sociaal oogmerk Poetskracht op. Poetskracht is een omvorming van de in 2014 door IN-Z opgerichte vzw SOOP. De krachtenbundeling van een sociale en een reguliere onderneming in Poetskracht versterkt de in- en doorstroom van kansengroepen in de schoonmaaksector.
2018
Op 1 januari 2019 start IN-Z met een afdeling Training & Begeleiding. Dit is het gevolg van de overname van vzw Agora. IN-Z biedt persoonsgerichte vorming aan werkzoekenden en werkenden, op vraag van overheden en werkgevers. Werknemers kunnen voortaan ook op eigen initiatief bij IN-Z terecht voor loopbaanbegeleiding.
2019